از این لحاظ

با گذشتیم یا با گذشته ایم؟

 

              «علی درویش»


از اون لحاظ