از این لحاظ

پرچم فقط یک پارچه نیست

سمبل یکپارچگی است 

«علی درویش»


از اون لحاظ