از این لحاظ

اگر فاصله بین میله‌های قفس دست به دست هم دهند، پرنده می‌تواند بپرد.

(محمد علی آزادیخواه محمد صالح رزم حسینی)