از این لحاظ

آتش جنگل را خاموش کرد. (عباس گلکار)


از اون لحاظ