از این لحاظ

قلبم پرجمعیت‌ترین شهر دنیاست. «پرویز شاپور»