از این لحاظ

خِرَد ایرانی خرید ایرانی
«علی جبالی»


برگزیده بخش شعار تبلیغاتی جشنواره ایران ساخت


از اون لحاظ