از این لحاظ

به گریه گفتمش ای گل دلم به هیچ بخر

به خنده گفت که در جنس خویش آب مکن

«رونقی همدانی»


از اون لحاظ