از این لحاظ

 
این رباعی ناب در مذمت بخل و امساک از واصلی مروزی (متوفی 968 ه ق)است:
 
ای کاسه ی تو سیاه و دیگ تو سفید
وز آتش و آب هر دو ببریده امید
این شسته نمی شود مگر از باران
این گرم نمی شود مگر از خورشید